محصولات کارخانه

کارخانه آجر صائب 1

درباره آجر سفالی

مراحل تولید محصول آجر سفالی در کارخانه آجر صائبآجر فرآورده ای اسـت کـه از پخت خشت خشک شده حاصل می گردد. آجر تولیدی در این طرح معروف به آجر ماشینی شش سوراخه است که معمولا جهت تیغـه بندی در ساختمانها کار برد دارد. مراحل تولید محصول بـه شـرح زیر خواهد بود.
خرد کردن مواد: خاک رس پس از ورود به سـیلوی تغذیـه اول به دستگاه کلـوخ شـکن توسـط نقالـه وارد مـی شـود در ایـن مرحله پس از کلوخ شکنی مواد از غلطک والـس عبـور داده شـده وکاملا برای مرحله فرم دهی آماده می شوند اما به لحـاظ دسـتیابی به کیفیت مطلوب مواد مجددا در مخلوط کن دو محوره به دانه بندی مورد نظر می رسند. به دلیـل آمـادگی و همـاهنگی در مرحلـه فـرم دهی به طور موقت در سیلوی میانی انبار می شوند.
برای فرم دهی در مخلوط کن پرس مواد با آب ترکیب شـده و پس از عمل اکستروژن توسط تجهیزات برش ماده فرم داده شـده. را برش می زنند و روی بالتها به طود اتوماتیک چیده شده و بـرای آب گیری و خشک شدن به خشک کن تونلی منتقل می نمایند.
خشک کردن، خشت تهیه شده برای خشک شدن و از دست دادن آب درون کوره خشک کن تونلی قرار داده مـی شـود و در طـی 24 ساعت آب اضافی خشت گرفته می شود.
پختن آجر: برای پخت آجرهـا را در کـوره تـونلی و تحـت دمـای 1000 درجه سانتیگراد زمان اقامت آجر در کوره پخت بسته به نوع خاک مصرفی بین 15 تا 120 ساعت می تواند متغییر باشد.